Vedtægter for Fyens Stifts Dyrlægeforening

 

§ 1
Foreningens navn er Fyens Stifts Dyrlægeforening
Foreningen er en regionalforening under Den Danske Dyrlægeforening.
Foreningen og dens medlemmer er underkastet Den Danske Dyrlægeforenings (DDD) vedtægter, kollegiale regler og averteringsregler.

Formål
§ 2
Regionalforeningerne har til formål at samle dyrlægerne i området til fremme af det kollegiale forhold og den faglige udvikling samt forestå fagpolitiske diskussioner af betydning for professionen.
Foreningens formål forfølges gennem afholdelse af faglige, kollegiale og fagpolitiske arrangementer.
Foreningens møder er åbne for alle medlemmer af Den Danske Dyrlægeforening.

Foreningens medlemmer
§ 3
Ethvert medlem af Den Danske Dyrlægeforening kan frit vælge regionalforening. Medlemmer af Den Danske Dyrlægeforening, der har valgt et geografisk naturligt medlemskab af en anden regionalforening, kan optages i foreningen som passivt medlem til 50 pct. af det fastsatte kontingent. Passive medlemmer har ikke stemmeret på foreningens generalforsamling og er ikke valgbare.
Udmeldelse af foreningen kan kun ske skriftligt til Den Danske Dyrlægeforenings sekretariat efter reglerne i Den Danske Dyrlægeforenings Vedtægter.
Ethvert medlem er pligtig til uopholdeligt at meddele adresseforandring til bestyrelsen og Den Danske Dyrlægeforenings sekretariat.

Kontingentet
§ 4
Kontingentet til foreningen fastsættes hvert år af regionalforeningens generalforsamling.

Valg
§ 5
Foreningen ledes af en formand, der vælges på generalforsamlingen for to år og fire bestyrelsesmedlemmer, der ligeledes vælges på foreningens generalforsamling for to år, således at der i år med formandsvalg vælges to bestyrelsesmedlemmer og i år uden formandsvalg vælges to af bestyrelsens medlemmer. Der vælges 2 suppleanter for 1 år ad gangen. Genvalg af suppleanter kan finde sted uden begrænsning.
Genvalg efter en fuld valgperiode kan finde sted to gange. Første valg til formand betragtes altid som nyvalg. 
Intet medlem kan nægte at modtage valg; ingen er dog pligtig til at lade sig genvælge.
Indtræder der vakance for formanden, konstituerer bestyrelsen sig med ny formand indtil førstkommende generalforsamling, hvor der foretages nyvalg. Suppleanten med det højeste stemmetal indtræder, indtil formandsvalg kan finde sted.
Indtræder der vakance i bestyrelsen i årets løb, indtræder suppleanten med det højeste stemmetal for den resterende del af den udtrådtes valgperiode. Vælges en suppleant ved funktionsperiodens udløb, betragtes dette som nyvalg.

Bestyrelsens opgaver
§ 6
Bestyrelsen konstituerer sig med kasserer og sekretær. Der føres protokol over bestyrelsens møder. Der afholdes bestyrelsesmøde, når formanden eller mindst et bestyrelsesmedlem ønsker dette. Bestyrelsen indkaldes skriftligt. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsen er til stede. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Bestyrelsen administrerer foreningens formålsbestemmelser, herunder samarbejdet med Den Danske Dyrlægeforening og det etiske nævn.
Foreningen forestår i samarbejde med det etiske nævn de kollegiale tilsyn med Den Danske Dyrlægeforenings medlemmer, der driver selvstændig praksis som hoved- eller bibeskæftigelse.
Bestyrelsen skal forsøge at bilægge kollegiale stridigheder opstået inden for foreningens regionale område.
I det omfang foreningen måtte ønske at afholde egentlig efteruddannelsesvirksomhed (kurser og seminarer) i området, skal dette gøres i samarbejde med DDD-KURSUS.
Foreningen er DDD-KURSUS behjælpelig med det praktiske arrangement af kurser, der måtte ønskes afholdt i foreningens område.
Når et praktiserende medlem, trods gentagne anmodninger, ikke kan inddrive sit tilgodehavende hos en klient, kan medlemmet - under forudsætning af, at tilgodehavendet ikke er retsligt forældet - forlange, at andre medlemmer af foreningen kun praktiserer hos klienten mod kontant betaling.
Medlemmet må anmelde klienten til foreningens formand, der orienterer klienten, og - efter indstilling fra anmelderen - de omkringboende praktiserende kolleger.
Herfra er dog undtaget nødvendig hjælp i henhold til dyrlægelovens § 9.

Regnskab og revision
§ 7
Foreningens regnskabsår er 1. januar - 31. december.
Regnskabet revideres af 2 revisorer, der vælges på generalforsamlingen for ét år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

Generalforsamling 
§ 8
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
Indkaldelse til generalforsamling skal ske med mindst 10 ugers varsel og med angivelse af foreløbig dagsorden, enten ved meddelelse i Dansk Veterinærtidsskrift eller ved skriftlig indkaldelse til hvert medlem.
Forslag, som medlemmerne ønsker behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftligt fremsendes til bestyrelsen senest 8 uger før generalforsamlingen. Forslagene skal af bestyrelsen fremsendes til medlemmerne senest 3 uger før generalforsamlingen ledsaget af bestyrelsens beretning, revideret regnskab samt budgetforslag.
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i løbet af foråret – februar, marts, april måned. Den ordinære generalforsamling skal behandle og stille forslag til efterårets generalforsamlinger på DDD-, ADO-, PDA- og sektionsområder.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:
1.  Valg af dirigent
2.  Bestyrelsens beretning
3.  Fremlæggelse af det pr. 31. december forrige år afsluttede regnskab til godkendelse
4.  Fastlæggelse af budget og kontingent
5.  Fastlæggelse af rejsegodtgørelse og diæter for foreningens repræsentanter
6.  Drøftelse af DDDs og sektionernes dagsordener og beretninger
7.  Forslag fra medlemmer og bestyrelse
Samt når det er relevant
8.  Valg af formand
9.  Valg af bestyrelsesmedlemmer
10. Valg af suppleanter
11. Valg af 2 revisorer
12. Eventuelt.
Dirigenten leder generalforsamlingen og træffer alle beslutninger vedrørende dens afvikling. Beslutninger kan træffes ved simpel stemmeflerhed, uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede medlemmer.
Ved personvalg skal alle kandidatopstillinger og valg være skriftlige. Såfremt intet medlem ved første afstemning opnår over halvdelen af de afgivne stemmer, foretages omvalg mellem de to medlemmer, der opnåede flest stemmer. Den, der herefter opnår det højeste stemmetal, er valgt. Hver af de stemmeberettigede afgiver 1 stemme.
Generalforsamlingen refereres i foreningens forhandlingsprotokol.

Ekstraordinær generalforsamling
§ 9
Ekstraordinær generalforsamling kan med angivelse af dagsorden indkaldes, når bestyrelsen finder det fornødent eller senest 14 dage efter, at mindst 10 medlemmer har forlangt det med angivelse af motiveret dagsorden.

Vedtægtsændringer
§ 10
Vedtægtsændringer kan ske, hvis 2/3 af de fremmødte, stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget. Vedtægtsændringer skal godkendes af Den Danske Dyrlægeforenings hovedbestyrelse.

Vederlag
§ 11
Foreningens udpegede repræsentanter har ret til diæter og rejsegodtgørelse ved rejser til møder og anden repræsentation for foreningen. Størrelsen heraf fastsættes af generalforsamlingen.

Tegning og hæftelse
§ 12
Foreningen tegnes af formanden og ét bestyrelsesmedlem. Der kan meddeles fuldmagt til den økonomiansvarlige til at foretage daglige ind- og udbetalinger. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den foreningen tilhørende formue.
Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

Sekretariat
§ 13
Den Danske Dyrlægeforening udfører sekretariatsfunktioner for regionalforeningen.

Foreningens ophævelse
§ 14
Foreningen kan opløses i henhold til reglerne om vedtægtsændringer i § 10, såfremt opløsningen ikke er stridende mod DDDs vedtægter. Beslutning om ophævelse skal godkendes af DDDs hovedbestyrelse.
Ved opløsning af foreningen tilfalder foreningens midler Den Danske Dyrlægeforening.
Ved sammenlægning af to eller flere foreninger overgår den enkelte forenings formue til sammenslutningen.

Vedtægternes vedtagelse
§ 15
Disse vedtægter er vedtaget på en den 6. oktober 2007 afholdt generalforsamling i Den Danske Dyrlægeforening og efterfølgende godkendt i DDDs hovedbestyrelse.

Fyens Stifts Dyrlægeforening - Kontakt os her